26 C
Ha Long
Tuesday, April 13, 2021
Home Giới thiệu Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Cung Văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Ninh trực thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở Cung Văn hóa thiếu nhi Quảng Ninh (thành lập theo Quyết định số 250/QĐ- UBND ngày 29/02/1992 của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Quyết định số 2216/QĐ-UBND ngày 17/7/2009 của ủy ban nhân dân tỉnh về chuyến giao Cung Văn hóa thiếu nhi Quảng Ninh từ trực thuộc úy ban nhân dân thành phố Hạ Long về trực thuộc Tỉnh đoàn Quảng Ninh).

Cung Văn hoá thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Ninh là đơn vị sự nghiệp công chịu sự quản lý trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh; hoạt động theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, tài khoản và con dấu riêng.

Trụ sở: số 176, đường Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tố chức bộ máy

1. Chức năng

– Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài nhà trường cho thanh thiếu nhi: đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu văn hoá nghệ thuật, thể dục thế thao, ngoại ngữ, tin học, kỹ năng…; giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật; vui chơi, giải trí có tính định hướng, trải nghiệm, phát triên kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi.

– Nghiên cứu, hướng dẫn, triển khai bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh.

– Phát hiện, bồi dưỡng, chăm lo phát triển tài năng trẻ; thanh thiếu nhi có năng khiêu nổi trội trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, mỹ thuật, thể dục thể thao…

– Cung cấp các dịch vụ tổ chức sự kiện văn hóa thể thao, thiết bị phục vụ hoạt động văn hóa thể thao, vui chơi giải trí, sản phẩm văn hoá, đáp ứng nhiệm vụ chính trị, theo đặt hàng và dịch vụ có thu; triển khai các hoạt động liên kết khai thác, hợp tác công tư theo quy định của pháp luật.

2.  Nhiệm vụ

– Tham gia phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu, kỹ năng cho thanh thiếu nhi: Tổ chức các hoạt động giáo dục, đào tạo ngoài nhà trường; hoạt động giao lưu, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh, thiếu nhi; các môn nghệ thuật, thể thao, kỹ năng qua “Chương trình học hè trong quân đội”; kỹ năng sống, trải nghiệm; các lớp bồi dưỡng chuyên, năng khiếu vượt trội; hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp công tác, hướng dẫn chuyên môn, xây dựng các nội dung hoạt động, mô hình mẫu trong hoạt động công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi.

– Tổ chức và phối họp tổ chức các hoạt động, hội thi, sân chơi nhằm giáo dục, định hướng cho thanh thiếu nhi; quản lý, tổ chức hoạt động các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên theo sở thích, nhu cầu, nghề nghiệp; các hoạt động giáo dục trải nghiệm, giáo dục truyền thống nhằm tạo môi trường phát triến toàn diện cho thanh thiếu nhi.

– Tổ chức các hoạt động triển lãm, sự kiện, biểu diễn văn hóa, văn nghệ, tham gia phục vụ các sự kiện, nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

– Quản lý và khai thác có hiệu quả tài sản, cơ sở vật chất, giữ gìn và phát huy môi trường văn hóa, môi trường cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn.

– Liên danh, liên kết, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất; tổ chức, quản lý các hoạt động dịch vụ văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh cho thanh, thiếu nhi và nhân dân.

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy: Gồm 04 phòng;

(1). Phòng Tổ chức – Hành chính

– Tham mưu công tác tổ chức, hành chính, quản lý cán bộ viên chức và người lao động; công tác thi đua, khen thưởng, tổng hợp: triển khai thực hiện các nội quy, quy định của cơ quan, các chính sách đối với cán bộ viên chức, người lao động; công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tham mưu hồ sơ, thủ tục ký hợp đồng với người lao động, cộng tác viên.

– Tham mưu quản lý hoạt động tài chính và chế độ kế toán theo quy định.

– Đảm bảo vệ sinh, y tế. an ninh trật tự, tài sản của cơ quan theo quy định.

– Đảm bảo các điều kiện, cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ hoạt động của cơ quan, nhu cầu vui chơi giải trí của thanh thiếu nhi tại trụ sở theo chức năng nhiệm vụ.

– Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, quản lý website.

– Tham mưu thủ tục, công tác quản lý, bố trí dịch vụ khai thác tối đa cơ sở vật chất của đơn vị.

(2). Phòng Bồi dưỡng kỹ năng, năng khiếu

– Tham mưu kế hoạch, nội dung hoạt động chuyên môn theo chương trình công tác của hệ thống các Cung, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi toàn quốc, chương trình công tác Đoàn – Hội – Đội và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh.

– Xây dựng kế hoạch chiêu sinh và thực hiện việc chiêu sinh các lớp năng khiếu thường xuyên. Tham mưu công tác phát hiện, bồi dưỡng phát triển năng khiếu, tài năng, ‘tham mưu đào tạo lớp chuyên và các lớp phong trào, hoạt động của các câu lạc bộ theo từng lứa tuổi.

– Phối hợp tìm kiếm, tuyển chọn giáo viên, cộng tác viên, đơn vị liên kết đào tạo… đảm bảo nhu cầu hoạt động.

– Trực ban giáo vụ. giám sát chất lượng chuyên môn thực hiện việc dạy học và sinh hoạt các lớp, câu lạc bộ. Công tác quản lý đón, trả học sinh trong thời gian học tại Cung.

– Tham mưu tổ chức các cuộc thi, hoạt động kỳ năng, các nhiệm vụ chính trị. hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng tại Cung và các đơn vị phối hợp; triển khai tổ chức và tham gia các hội thi, liên hoan các cấp do cấp trên tổ chức.

(3).Phòng Công tác Đoàn – Hội – Đội

– Tham mưu kê hoạch, nội dung hoạt động nghiệp vụ liên quan tới công tác Đoàn – Hội – Đội theo chương trình công tác của Trung ương và của tỉnh.

– Xây dựng chương trình tuyên sinh, phát hiện, phát triển năng khiếu, tài năng bộ môn kèn Đội, trống Đội và các kỹ năng hoạt động khác. Đào tạo đội Nghi thức mẫu phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Đoàn, Hội, Đội và địa phương.

– Là nơi tiếp đón, kết nối các câu lạc bộ sinh hoạt tại Cung. Tổng hợp, cung cấp kết quả hoạt động hàng tháng của các câu lạc bộ cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam linh. Thiết kế các mô hình hoạt động của các câu lạc bộ sở thích phù hợp với nhu cầu vui chơi, giải trí của thanh thiếu nhi: Nghi thức Đội, Chỉ huy Đội, Phụ trách Đội, Phóng viên nhỏ, Ca nhạc, Người mẫu trẻ, Nhiếp ảnh…

–  Tham mưu, tổ chức triển lãm, giao lưu… giới thiệu những mô hình định hướng sinh hoạt kiểu mẫu cho thanh thiếu nhi.

– Hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội – Đội cho các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị.

(4). Phòng Tổ chức sự kiện

– Tham mưu tổ chức các sự kiện, sân chơi định kỳ tạo nguồn thu từ cơ sở vật chất của đơn vị và hợp tác khai thác cơ sở vật chất, tổ chức các sự kiện cho đối tác.

– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần giáo dục lý tưởng, đạo đức lành mạnh trong thanh thiếu nhi.

– Tổ chức các chương trình tham quan, dã ngoại, tuyên truyền quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Bài mới đăng

Ngày hội tuyển chọn các lớp năng khiếu vượt trội năm 2021

Thực hiện quyết định số 1515-QĐ/TU ngày 24/4/2019 của BTV Tỉnh uỷ Quảng Ninh về việc triển khai Đề án: “phát hiện tài năng...

Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam...

Sẵn sàng đón các em học sinh các lớp chuyên, CLB quay trở lại sinh hoạt và học tập từ ngày 1/3/2021

Để chuẩn bị cho ngày 1/3 học sinh các lớp chuyên, CLB đi học lại bình thường, Cung VHTTN tỉnh Quảng Ninh đã tích...

Nêu cao tinh thần trách nhiệm; đoàn kết, chung tay; tích cực, chủ động phòng, chống dịch Covid-19

       Trước tình hình dịch bệnh COVD-19 tại các quốc gia trên thế giới và trong khu vực vẫn đang diễn biến...